• 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Ông TÔMA NGUYỄN VĂN PHƯƠNG , 57 tuổi

sinh ngày 4 tháng 05 năm 1958, tại Biên Hòa, Việt Nam

đã an nghỉ trong Chúa lúc 3:07 sáng ngày 12 tháng 05 năm 2015 tại Fairfax – Falls Church, Virginia

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...