• Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Ông GIUSE NGUYỄN NGỌC VÂN , 58 tuổi

sinh ngày 25 tháng 11 năm 1958, tại Sài Gòn, Việt Nam

đã an nghỉ trong Chúa lúc lúc 5:20 chiều ngày 5 tháng 05 năm 2016 tại nhà thương Fairfax, Virginia

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...