• 1
  • 2
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
 Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Cụ Bà ANNA TRẦN THỊ PHƯƠNG , 96 tuổi

sinh ngày 25 tháng 12 năm 1919, tại

đã an nghỉ trong Chúa lúc N/A ngày 17 tháng 02 năm 2015 tại N/A

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...