• 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
 Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Ông GIUSE NGUYỄN VĂN THIẾT , 85 tuổi

sinh ngày 17 tháng 12 năm 1930, tại Hà Nam, Bắc Việt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 6 giờ chiều ngày 30 tháng 09 năm 2015 tại tại tư gia - Vienna, Virginia

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...