• 1
  • 2
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
 Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Cụ Bà Maria Lê Thị Đỉnh , 77 tuổi

sinh ngày 20 tháng 06 năm 1938, tại Hải Phòng, Bắc Việt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 10:10 sáng ngày 7 tháng 01 năm 2015 tại tư gia – Springfield, Virginia

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...