• 1
Vietnamese English
  • Hình Ảnh Mới
  • Phân Ưu
 Giáo Xứ CTTĐVN được tin

male

Cụ Bà Maria Phạm Thị Độ , 93 tuổi

sinh ngày 5 tháng 01 năm 1923, tại Phát Diệm, Bắc Việt

đã an nghỉ trong Chúa lúc 3 giờ 55 sáng ngày 20 tháng 01 năm 2016 tại tư gia - Bristow, Virginia

 

Chương trình tang lễ được gia đình sắp xếp như sau:

Đọc thêm...